Szkolenia

Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Poznaniu
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie organizacji szkoleń
przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
(zmieniona Uchwałą nr 24/2015 z dn. 28.04.2015
oraz Uchwałą nr 53/2015 z dn. 31.08.2015)
 
Działając na podstawie § 47a pkt. 5 i 7 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Zarząd Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych postanowił podjąć następującą uchwałę:
§ 1
Udział w wykładach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach i imprezach integracyjnych organizowanych przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest odpłatny, przy czym kalkulacja odpłatności dokonywana jest na podstawie prognozowanej wysokości ich kosztów finansowania i organizacji.
 
§ 2
 1. Wykłady i szkolenia organizowane przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą odpłatne dla doradcy podatkowego w wysokości 50,00 zł netto za 1 dzień szkoleniowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Odpłatność dla pracownika doradcy podatkowego wynosi 100,00 zł netto za 1 dzień szkoleniowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zarząd może w uzasadnionych przypadkach podjąć odrębną uchwałę dotyczącą odpłatności za udział w wykładzie lub szkoleniu.
 3. Konferencje, warsztaty, seminaria i imprezy integracyjne organizowane przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą odpłatne dla Doradców Podatkowych oraz pracowników, stażystów, studentów, kandydatów na doradców podatkowych – świadczących pracę u Doradcy Podatkowego w wysokości określonej odrębną uchwałą Zarządu.
§ 3
 1. Warunkiem udziału Doradcy Podatkowego i pracowników, stażystów, studentów, kandydatów na doradców podatkowych – świadczących pracę u Doradcy Podatkowego w wykładach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach i imprezach integracyjnych organizowanych przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych jest wniesienie przez uczestnika pełnej odpłatności na 7 dni roboczych przed dniem przedsięwzięcia. Dokonanie płatności w późniejszym terminie może skutkować brakiem potwierdzenia udziału przedsięwzięciu.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa oraz pełen zwrot wpłaty w przypadku opłacenia uczestnictwa, może nastąpić do 7 dni przed datą realizacji wydarzenia za pisemnym powiadomieniem WO KIDP (poczta, e-mail).
§ 4
 1. Określa się minimalną liczbę osób biorących udział w szkoleniu na 20 osób.
 2. W przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby uczestników w przedsięwzięciach  spełniających warunek finansowania, przedsięwzięcie może zostać odwołane. Decyzję w sprawie odwołania przedsięwzięcia podejmuje Przewodniczący Zarządu lub inny Członek Zarządu upoważniony przez Przewodniczącego Zarządu.  
§ 5
 1. W przypadku konferencji, szkoleń, warsztatów, imprez integracyjnych oraz seminariów organizowanych przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Zarząd ma prawo ustalić dodatkowe warunki uczestnictwa w nich przez Doradców Podatkowych, z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Zarząd może podjąć decyzję o dofinansowaniu przez Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych kosztu uczestnictwa Doradcy Podatkowego w przedsięwzięciach wymienionych w § 1 niniejszej uchwały.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o wyłączeniu z uczestnictwa w organizowanym przedsięwzięciu pracowników, stażystów, studentów, kandydatów na doradców podatkowych – świadczących pracę u Doradcy Podatkowego.
 4. Na prośbę przedstawiciela organizatora szkolenia uczestnik szkolenia ma obowiązek okazać: a) legitymację doradcy podatkowego lub inny dokument potwierdzający tożsamość b) dowód uregulowania należności za szkolenie. 
§ 6
Uchyla się następujące uchwały Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:
 
a) uchwała nr 48/2010 z dnia 5 października 2010 roku,
b) uchwała nr 20/2011 z dnia 5 maja 2011 roku,
c) uchwała nr 21/2012 z dnia 6 sierpnia 2012 roku,
d) uchwała nr 27/2013  z dnia 3 października 2013 roku,
e) uchwała nr 67/2014 z dnia 22 października 2014 roku.
 
§ 7
Uchwała została podjęta przez Zarząd w głosowaniu jawnym.
 
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Konto do wpłat za uczestnictwo w szkoleniach:
Krajowa Izba Doradców Podatkowych O/WLKP
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań
BRE BANK 91 1140 1124 0000 4004 3000 1027
 
Prosimy aby tytuł przelewu zawierał następujące dane:datę szkolenia, imię i nazwisko uczestnika/nr wpisu na listę.
 

Kontakt

tel.: (61) 843 42 55
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. (61) 843 42 55

x
x