x
Ubezpieczenie OC
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 768) doradca podatkowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego, a obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego ciąży na:
 

1. doradcach podatkowych wykonujących zawód: 
- we własnym imieniu i na własny rachunek 
- w formie spółek niemających osobowości prawnej.

2. podmiotach zatrudniających doradców podatkowych, tj. podmiotach, z którymi doradcy podatkowi wykonujący zawód pozostają w stosunku pracy i które są: 
- osobami fizycznymi wpisanymi na listę doradców podatkowych, prowadzącymi działalność we własnym imieniu i na własny rachunek lub jako uczestnik spółki nie mającej osobowości prawnej, 
- adwokatami, radcami prawnymi, biegłymi rewidentami, 
- organizacjami zawodowymi posiadającymi osobowość prawną, spółdzielniami, stowarzyszeniami lub izbami gospodarczymi, jeżeli przedmiotem ich działalności statutowej jest również doradztwo podatkowe świadczone wyłącznie na rzecz ich członków, 
- podmiotami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do badania sprawozdań finansowych, 
- spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkami akcyjnymi, które spełniają łącznie następujące warunki:
- większość członków zarządu stanowią doradcy podatkowi, a jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, to jedna z nich jest doradcą podatkowym 
- większość głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) oraz w organach nadzoru przysługuje doradcom podatkowym, 
- w spółce akcyjnej wydawane są wyłącznie akcje imienne, 
- zbycie akcji lub udziałów albo ustanowienie na nich zastawu wymaga zezwolenia udzielonego przez zarząd spółki.

Zasady podlegania obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu wykonywania czynności doradztwa podatkowego stosuje się do adwokatów, radców prawnych oraz biegłych rewidentów, jeżeli zatrudniają doradców podatkowych i nie ubezpieczyli się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu tych zawodów.

Właściwa podstawa prawna dla polis OC zawieranych przez doradców podatkowych to: rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe (Dz. U. 2003 r. nr 211, poz. 2065), zgodnie z którym obowiązek ubezpieczenia powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności doradztwa podatkowego, a minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi 10 000 euro.

Więcej informacji: http://kidp.pl/
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Twoja lokalizacja: Start  /  Ubezpieczenie OC
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
61-371 Poznań,
ul. Romana Maya 1
startbiznesdp
tel. (61) 843 42 55
fax (61) 662 85 55
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia